Άγιοι Ευτύχιος, Θεσσαλονίκη, Διακόσιοι Άνδρες και Εβδομήντα Γυναίκες

1

Άγιος Ευτύχιος (πανω δεξιά) και Άγια Θεσσαλονίκη (κέντρο κάτω)

Eις τον Eυτύχιον και Θεσσαλονίκην.

Σὺν Εὐτυχίῳ καὶ σὺ Θεσσαλονίκη,

Nίκην ἐφεῦρες εὐτυχῶς διὰ ξίφους.

Eις τους διακοσίους Άνδρας και εβδομήκοντα Γυναίκας.

Ἀνεῖλεν ἀνδρῶν εἰκάδας δέκα ξίφος,

Ἀνεῖλε καὶ Γυναῖκας ἑπτάκις δέκα.

Βιογραφία

Μαρτύρησαν όλοι δια ξίφους.

Leave a reply

Your email address will not be published.