ΕΥΧΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ

1

Ἀγαπητέ/ή ἐν βαπτισθέντι Χριστῶ ἀδελφέ/ή,

Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, πού λάβαμε τό ἕνα καί μοναδικό Βάπτισμα στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί πιστεύουμε Ὀρθόδοξα, εἴμαστε πλήρη μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι μόνο ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, δηλ. τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, πού ἔχει Κεφαλή τόν ἴδιο τόν Θεάνθρωπο Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Μέ τό Μυστήριο τοῦ Ἁγίου Χρίσματος λάβαμε τήν Σφραγίδα τῆς Δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μέ τήν Θεία Μετάληψη τοῦ Τιμίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἑνωνόμαστε μέ τόν Χριστό καί γινόμαστε μέλη τοῦ Σώματός Του, τηρῶντας ἀσφαλῶς τόν Θεῖο Νόμο Του.

Ὡς μέλη, λοιπόν, τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἀποκλειστικῶς καί μόνο εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μόνο στήν ὁποία ἑνωνόμαστε μέ τόν Ἀληθινό Τριαδικό Θεό, καί μόνο μέσα στήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά σωθεῖ, ἀποκηρύττουμε καί ἀπορρίπτουμε τήν αἵρεση, πού ἀνευφύη μέσα στά πλαίσια τῆς παναιρέσεως τοῦ διαχριστιανικοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ὑπάρχει ἔγκυρο βάπτισμα (θεωρία τῆς “βαπτισματικῆς θεολογίας”) καί ἑπομένως σωτήρια καί ἐνεργοῦσα Χάρις καί ἐκτός τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, δηλ. στούς πάσης φύσεως αἱρετικούς (παπικούς, προτεστάντες καί μονοφυσίτες).

Καλή κάθαρση, φώτιση καί θέωση!

Μέ ἑόρτιες εὐχές,

ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσι,

π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2017  

Leave a reply

Your email address will not be published.