Pozbawienie ludzi świeckich sakramentu św. Krwi

elimage1

Pozbawienie ludzi świeckich sakramentu

św. Krwi

P: Czy prawidłowe jest postępowanie, papistów który nie udzielają świeckim Sakramentu Krwi Chrystusa?

O: Nie, jest to nieprawidłowe: Pan nasz Jezus Chrystus zapowiedział ludziom: „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa Moje Ciało i pije Moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J. 6, 53-54).

P: Ale papiści mówią, że uczestnicząc w Sakramencie Ciała Chrystusa, uczestniczą zarazem w Sakramencie Krwi, bo gdzie ciał, tam i krew.

O: Tak jest tylko w ciele rzeczywistym, w Sakramencie zaś Ciało i Krew Chrystusa podawane są w dwóch postaciach – chleba i wina. Ustanowił to Sam Zbawiciel na Ostatniej Wieczerzy, oddzielnie udzielając Apostołom sakramentu Ciała Swojego i oddzielnie Krwi. Toteż katolicy udzielają księżom komunii w obydwu postaciach.

P: Co mówi się o tym w św. Ewangelii ?

O: W św. Ewangelii mówi się o tym: Jezus wielbiąc Boga wziął chleb, połamał go i podając uczniom rzekł:

  • Bierzcie, jedzcie, to jest Moje Ciało. I wziął kielich, odmówił modlitwę dziękczynienia i podał im, mówiąc – Pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem Moja Krew Nowego Przymierza, która będzie wylana za wielu na odpuszczenie grzechów” (Mt. 26, 26-28).

P: Jeśli sam Chrystus udzielił komunii Apostołom w dwóch postaciach, to dlaczego katolicy nie naśladują przykładu Chrystusa?

O: Mówią oni, że przykład udzielania komunii Apostołom przez Zbawiciela nie odnosi się do ludzi świeckich, lecz tylko do duchowych, jako do następców Apostołów.

P: Czy jest to rzeczywiście tak?

O: Nie. Przykład eucharystii Apostołów powinien być naśladowany nie tylko w przypadku duchownych, ale w ogóle chrześcijan, wszystkich ludzi. Św. Apostoł Paweł nakazuje: „Każdy więc człowiek, zanim przystąpi do spożywania tego chleba i picia kielicha, powinien naprzód zbadać siebie samego” (1. Kor 11, 28). A w innym miejscu: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, głosicie śmierć Pana do czasu, aż On przyjdzie. (1 Kor 1, 26)

P: Czy zawsze było tak, że papiści nie udzielali ludziom świeckim Sakramentu św. Krwi?

O: Nie, przedtem łacinnicy tak jak Prawosławni udzielali ludziom świeckim komunii w dwóch postaciach. Zwyczaj pozbawienia ludzi świeckich Sakramentu św. Krwi pojawił się w kościele katolickim dopiero w XV wieku.

P: Jak zatem patrzeć należy na ten zwyczaj ?

O: Jest to obyczaj samowolny, przeciwny nauce Zbawiciela i św. Apostołów, przeciwny również tradycji starożytnego Kościoła.

Dodaj komentarz