Przyjęcie Chrztu w Cerkwi Prawosławnej przez polskiego nauczyciela akademickiego Pawła P. Wróblewskiego

 
 

Komunikat prasowy Świętego Monasteru Pantokratora w Melissochori (Grecja)

z dnia 13 września 2012 roku

Dzięki łasce Pana naszego Jezusa Chrystusa, “…w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”  (Dz 10, 34). Z  Jego łaskawości dokonało się to, że zaprosił On do Arki Zbawienia – Cerkwi Prawosławnej – Pana Pawła Wróblewskiego, adiunkta (*) w Zakładzie Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej na Uniwersytecie Wrocławskim, który został ochrzczony w naszym Świętym Monasterze.

1 (2)

Profesor Paweł P. Wróblewski, dr historii filozofii, specjalizujący się w edytorstwie tekstów prac Arystotelesa (Corpus Aristotelicum), wywodzi się z polskiej rodziny tradycyjnie związanej z rzymskim katolicyzmem. Wszedł w styczność ze Świętymi Ojcami Cerkwi przed trzema laty poprzez Ich święte oraz natchnione pisma i zdał sobie sprawę z jedynej Prawdy Prawosławia, a także, że może w Niej uczestniczyć wyłącznie poprzez Chrzest Święty. Kontakt ze Świętym Monasterem Pantokratora w Melissochori w północnej Grecji wzmocnił jego przekonanie, następnie zaś Monaster zakomunikował, że jego już długotrwałe wyczekiwanie może znaleźć optymistyczne urzeczywistnienie, zgodnie z natchnionymi przez Boga Kanonami Soborów Powszechnych.

W ostatnim liście, który wysłał do naszego lokalnego Arcypasterza i Hierarchy – Jego Eminencji Metropolity Langady, Liti i Rendiny Ioannisa, Profesor zrelacjonował doświadczenia, które doprowadziły go do Cerkwi Prawosławnej – m.in. pisał, co następuje:

“Gdy po raz pierwszy przysłuchiwałem się greckojęzycznej Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, niebiosa otworzyły się przede mną w czasie modlitwy, a Pan dotknął moją duszę z Wysokości… Od tej chwili Bóg objawił mi prawdę o Prawosławiu w moim wnętrzu – w sposób tak silny, że ten, kto ją znajdzie, jest pewny, że szukał jej zawsze.  Wiedziałem, że znalazłem mój duchowy dom”.

Profesor Wróblewski mówił dalej o swoim pragnieniu, aby zostać włączonym do Cerkwi Prawosławnej w sposób określony przez Święte Kanony: Apostolskie, zwłaszcza kan. 46, ale też Soborów Powszechnych, jak również kanoniczne pisma św. Bazylego Wielkiego. W Polsce, ze względu na rozprzestrzenianie się eklezjologii ekumenizmu i (zdeformowanej, jak pisał) “teologii chrzcielnej”, nie było dla niego możliwe, by być przyjętym przez Chrzest, tak samo jako włączenie poprzez Bierzmowanie staje się tam coraz rzadsze, a od 2000 roku zastąpione jest przez włączenie do Prawosławia przez samą Spowiedź i Komunię Świętą.

Chrztu profesora Wróblewskiego dokonał rano w czwartek, 13 września, w katolikonie (głównej  cerkwi)  Świętego Monasteru Pantokratora w Melissochori Jego Eminencja Metropolita Ioannis, który  po obrzędzie chrzcielnym skierował do neofity słowa uwielbienia wobec Boga za szczodrą Opatrzność i Jej odwzajemnienie przez Profesora oraz słowa ku zbudowania Pana Pawła, wobec którego Jego Eminencja wskazał na jedyność Prawosławia i przebóstwiającą energię, która działa w Jego granicach, jak również potrzebę walki duchowej, “aby nie stać się wykluczonym” (1 Kor 9, 27).

Podczas obrzędu Chrztu, gdy “pozytywna przemiana” Profesora stała się oczywista, byli obecni wszyscy bracia ze Świętego Monasteru, biorąc udział w modlitwie, wraz ze Stefanem, ojcem chrzestnym. Jego Eminencja uhonorował swoją obecnością całą tę błogosławioną uroczystość, a później kontynuował rozmowę z profesorem Wróblewskim podczas zwyczajowego posiłku w trapezie, zachęcając go, aby odwiedził również inne błogosławione duchowo miejsca, jak również zobaczył naturalne piękno naszego regionu.

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni w Europie Wschodniej i największą w okolicy, założoną przez jezuitów około trzech stuleci temu, obecnie goszczący 40 tysięcy studentów i 1900 doktorantów. Ostatnio młody i niosący nadzieję Profesor uczestniczył w międzynarodowej rosyjsko-polskiej konferencji naukowej dotyczącej “Problemów kultury w rosyjskiej i polskiej myśli naukowej” (Sankt Petersburg, 21-25 maja 2012 roku), podczas której profesor Wróblewski podniósł temat “Kulturalnej kreatywności chrześcijaństwa według Gieorgija Fłorowskiego”.

Zamieszczona tutaj fotografia pochodzi z konferencji “Paradygmaty wolności w filozofii i teologii”. Profesor brał udział – równolegle do jego akademickich aktywności – w oficjalnych misjach Państwa Polskiego za granicą.

2 (1)

Jego eklezjologicznie potwierdzone i świadome przyjęcie Prawosławia, we wnętrzu tradycyjnego i surowego rzymsko-katolickiego środowiska w Polsce, jest dowodem, że Pan nie tylko pracuje na zbawienie tych, którzy są “daleko i tych, którzy są blisko” (Ef 2, 17), ale również po raz kolejny, że ci, którzy poprzez Chrzest zostali przyłączeni do Ciała Chrystusa – Cerkwi Prawosławnej, działają zgodnie z sumieniem i są wewnętrznie “ukształtowani” poprzez posiadane przez nich bezsporne i nieomylne kryterium i punkt wyjścia w postaci wiarygodnego świadectwa z historii Cerkwi, dogmatycznej samoświadomości oraz kultycznej i kanonicznej praktyki  Cerkwi katolickiej na przestrzeni wieków.

Źródło: http://www.impantokratoros.gr/BEE27CDF.en.aspx

___

(*) – Stanowisko adiunkta na polskich uczelniach jest odpowiednikiem greckiego Επίκουρος Καθηγητής, czyli “profesora asystującego” – komunikat uwzględnia tę specyfikę.

Dodaj komentarz