ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

 
 

Ἐπισκόπου ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μητροπολίτου Πειραιῶς

ΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟ

ΑΘΗΝΑΙ 2009

Δίδεται τό δικαίωμα τῆς ἀναπαραγωγῆς ἤ δημοσιεύσεως μέρους ἤ ὅλου τοῦ παρόντος μέ ἁπλή ἀναφορά τῆς προελεύσεως

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Ἀφιεροῦται ἡ παροῦσα ἔκδοσις ἐρανισμοῦ κειμένων σχετικῶν πρός τό θέμα:

α) εἰς τούς ὁσιάθλους πατέρας ἡμῶν τούς ἐν τῷ Ἁγιωνύμῳ Ὄρει Ἄθῳ μαρτυρικῶς τελειωθέντας ὑπό τῶν λατινοφρόνων,

β) εἰς τούς ὁσιάθλους πατέρας ἡμῶν τούς ἐν Κύπρῳ μαρτυρικῶς τελειωθέντας ὑπό τῶν Λατίνων,

γ) εἰς τούς ἐνδόξους νεομάρτυρας τούς ἐν Σερβίᾳ μαρτυρικῶς τελειωθέντας ὑπό τῶν παπιστῶν Καρδιναλίου Αὐγουστίνου Στέπινατς, Ἄντε Πάβελιτς και τῶν ὀρδῶν τῶν Οὐστάσι, καί

δ) εἰς τόν ἔνδοξον ἱερομάρτυρα Μάξιμον τόν Καρπαθορῶσσον τόν ὑπό τῶν Οὐνιτῶν μαρτυρικῶς τελειωθέντα.

 

http://imp.gr/images/Books/002_oi_aireseis_tou_papismou.pdf

Leave a reply

Your email address will not be published.