Περιεχόμενα

1

Αναδημοσιεύουμε το βιβλίο αυτό, με άδεια και τις ευλογίες τού π. Γεωργίου Μεταλληνού.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΟΥ Ζ’ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ Β’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟ

(συμβολή στην ιστορικοκανονική θεώρηση του προβλήματος περί του κύρους του δυτικού βαπτίσματος)

 

Έκδοση Β’ επηυξημένη

Μεταφορά στην Νέα Ελληνική:

Αθανάσιος Σ. Λαγουρός

Εκδόσεις ‘’ΤΗΝΟΣ’’

Αθήνα 1996

Τη μακαρία μνήμη

των Κολλυβάδων Πατέρων

και πάντων των τούτοις συμψύχων

προαπελθόντων Πατέρων και Αδελφών ημών.

____________

Κανών ζ’ της εν Κωνσταντινουπόλει Β’ Οικουμενικής Συνόδου (381)

            Περί του πώς δεκτέον τους αιρετικούς: Τους προστιθεμένους τη Ορθοδοξία και τη μερίδι των σωζομένων, από αιρετικών, δεχόμεθα κατά την υποτεταγμένην ακολουθίαν και συνήθειαν. Αρειανούς μεν, και Μακεδονιανούς, και Σαββατιανούς, και Ναυατιανούς, τους λέγοντας εαυτούς Καθαρούς και Αριστερούς, και τους Τεσσαρασκαιδεκατίτας, είτουν Τετραδίτας, και Απολλιναριστάς δεχόμεθα διδόντας λιβέλλους, και αναθεματίζοντας πάσαν αίρεσιν μη φρονούσαν, ως φρονεί η Αγία του Θεού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και σφραγιζομένους, ήτοι χριομένους, πρώτον τω αγίω μύρω το τε μέτωπον, και τους οφθαλμούς, και τα ρίνας, και το στόμα, και τα ώτα· και σφραγίζοντες αυτούς, λέγομεν· Σφραγίς δωρεάς Πνεύματος αγίου, Ευνομιανούς μέντοι τους εις μίαν κατάδυσιν βαπτιζομένους, και Μοντανιστάς, τους ενταύθα λεγομένους Φρύγας, και Σαβελλιανούς, τους υιοπατορίαν διδάσκοντας, και έτερά τινα και χαλεπά ποιούντας, και τας άλλας πάσας αιρέσεις, (επειδή πολλού εισίν ενταύθα, μάλιστα οι από των Γαλατών χώρας ορμώμενοι), πάντας τους υπ’ αυτών θέλοντας προστίθεσθαι τη Ορθοδοξία, ως Έλληνας δεχόμεθα· και την πρώτην ημέραν ποιούμεν αυτούς Χριστιανούς, την δε δευτέραν κατηχουμένους είτα τη τρίτη εξορκίζομεν αυτούς, μετά του εμφυσάν τρίτον εις το πρόσωπον, και εις τα ώτα, και ούτω κατηχούμεν αυτούς, και ποιούμεν χρονίζειν εις την εκκλησίαν, και ακροάσθαι των γραφών, και τότε αυτούς βαπτίζομεν. (Αμ. Σ. Αλιβιζάτου, Οι ιεροί Κανόνες και οι εκκλησιαστικοί Νόμοι, Εν Αθήναις 1949², σ.

Leave a reply

Your email address will not be published.