• Χριστός

    • Μάθετε καλά, αδελφοί, το αληθές εκτύπωμα της σφραγίδας του Χριστού. Αναγνωρίστε οι πιστοί, τις ιδιότητες του χαρακτήρα της. Μία πραγματική σφραγίδα υπάρχει, η έλλαμψη του Πνεύματος, αν και πολλές είναι οι όψεις των ενεργειών της, και πολλά τα γνωρίσματα των αρετών της… Και όπου υπάρχει απαύγασμα φωτός, εκεί υπάρχει χορηγία όλων των καλών, και η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, φυτεμένη στην καρδιά... ~ Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου (Κατηχητικός Λόγος).

    • Θεοτόκος

    • Ότε ήμην νεαρός υποτακτικός, προσηυχόμην ποτέ ενώπιον της εικόνος της Θεομήτορος, και η προσευχή του Ιησού εισήλθεν εις την καρδίαν μου και ήρχισεν αφ’ εαυτής να προφέρηται εκεί... Άλλοτε εν τω ναώ ήκουον την ανάγνωσιν των προφητειών του Ησαΐου και εις τας λέξεις «Λούσασθε, και καθαροί γίνεσθε» (Ησ. α’ 16), εσκέφθην: «Μήπως η Παναγία ήμαρτε ποτε, έστω και δια του λογισμού»; Και ώ του θαύματος! Εντός της καρδίας μου φωνή τις, ηνωμένη μετά της προσευχής, προέφερε ρητώς: «Η Θεομήτωρ ουδέποτε ήμαρτεν, ουδέ δια σκέψεως»... (Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης)

Ορθόδοξη θεολογία

Quote

την Πανορθόδοξη Σύνοδο

BΙΒΛΙΟΘΉΚΗ

Νέα

Ταινία