Category archives: Kanony Kościoła Prawosławnego

 • Jeśli którykolwiek biskup, prezbiter, diakon lub w ogóle ktokolwiek spośród stanu duchownego pości razem z Żydami, lub razem z nimi świętuje, lub przyjmuje od nich dary świąteczne, jak to: macę i temu podobne, niech będzie pozbawiony godności. Jeśli będzie to laik, należy go odłączyć od Komunii świę... [read more]
 • Jeśli którykolwiek biskup, prezbiter, diakon, hipodiakon, lektor, lub kantor nie pości w okresie Wielkiego postu przed Wielkanocą, lub w środę albo w piątek, z wyjątkiem przeszkody na niemoc cielesną, niech będzie pozbawiony godności. Jeśli będzie to laik, należy go odłączyć od Komunii świętej. Zob... [read more]
 • Jeśli którykolwiek biskup, prezbiter lub diakon przyjmie od kogokolwiek powtórnie święcenie, niech będzie pozbawiony godności kapłańskiej zarówno on, jak i ten, który go wyświęcił, chyba że w sposób wiarygodny stwierdzono będzie, że pierwsze święcenie przyjął od heretyków, ponieważ ochrzczeni lub wy... [read more]
 • Jeśli ktokolwiek spośród kleru, z obawy ludzkiej przed Żydem, lub Grekiem, lub heretykiem, wyrzeknie się imienia Chrystusowego, niech będzie wyłączony z Kościoła. Jeśli zaś wyrzeknie się imienia sługi Kościoła, niech będzie pozbawiony godności. Jeśli się zaś pokaja, niech będzie przyjęty jako laik. ... [read more]
 • Jeśli ktokolwiek ze szkodą dla narodu i kleru, w kościele sfałszowane księgi heretyckie jako święte ogłasza, niech będzie pozbawiony godności. Zob.: Ap. 85; Trul. 63; VII. 9; Laodyc. 59, 60; Kart. 24; Atan. W. o świętych; Grzeg. Teol. o księgach Pisma Św.; Amfil. o księgach Pisma Św.... [read more]
 • Jeśli którykolwiek biskup lub prezbiter dokona podczas sakramentu chrztu nie trzech, lecz jednego zanurzenia, symbolizującego śmierć Pana, niech będzie pozbawiony godności. Albowiem nie powiedział Pan: „w Moją śmierć chrzcijcie” - lecz: „idąc nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i S... [read more]
 • Jeśli którykolwiek biskup lub prezbiter chrzci niezgodnie z ustanowieniem Pana: w imię Ojca, i Syna, i Świętego Ducha, lecz w imię trzech wiecznych, albo w imię trzech synów, albo trzech pocieszycieli, niech będzie pozbawiony godności. Zob.: Ap. 46, 47, 50, 68; II. 7; Trul. 78, 84, 95, 96; Neocez. ... [read more]
 • Biskup lub prezbiter, jeśli ochrzci ochrzczonego chrztem prawym, lub jeśli skalanemu chrztem niewiernych chrztu odmówi, niech będzie pozbawiony godności, jako naśmiewający się z krzyża i śmierci Pana, a nie odróżniający kapłanów od pseudokapłanów. Zob.: Ap. 46, 49, 50; I. 8, 19; II. 7; Trul. 84, 95... [read more]
 • Nakazujemy, aby został pozbawiony godności biskup lub prezbiter, który uzna chrzest heretyków lub przyjmie od nich ofiarę. „Co za ugoda Chrystusa z Belialem? Albo co za udział wiernego z niewiernym?” (2 Kor. 6:15) Zob.: Ap. 47, 68; I. 19; II. 7; Trul. 95; Laodyc. &, 8; Baz. W. 1, 47
 • Biskup, prezbiter lub diakon, któryby z heretykami jedynie wspólnie się modlił, niech będzie pozbawiony urzędu. Jeśli zaś zezwoli im na wykonywanie jakichkolwiek czynności duchowych, niech będzie pozbawiony godności. Zob.: Ap. 10, 11, 46, 64; II. 2, 4; Laodyc. 6, 9, 32, 33, 34, 37; Tym. Aleks. 9.... [read more]
 • Jeśli którykolwiek biskup lub prezbiter, wbrew ustaleniu Pana, złoży na ołtarzu w ofierze jakiekolwiek inne dary jak miód lub mleko, albo, zamiast wina, przygotowany na swój sposób inny napój, lub ptactwo, lub jakąkolwiek zwierzynę, lub, wbrew ustaleniu, poza przynoszonymi w określonym czasie pierwo... [read more]