Powód, dlaczego dary są przykrywane i słowa, które w tym momencie wypowiada prezbiter

 
 

Powód, dlaczego dary są przykrywane i słowa, które w tym momencie wypowiada prezbiter

Słowa i czynności nad Chlebem Eucharystycznym, które świadczą o śmierci Zbawiciela, są jedynie opisem i symbolem. Chleb Eucharystyczny w czasie Proskomidii wciąż pozostaje chlebem, uzyskując jedynie przeznaczenie – bycia ofiarowanym Bogu. W tym momencie liturgicznym, chleb ten symbolizuje Chrystusa w wieku dziecięcym, albowiem tak jak to wcześniej zostało podkreślone, już od Swoich narodzin był On przygotowany ba bycie ofiarą złożoną za całą ludzkość. Dlatego prezbiter nawiązuje w czasie Proskomidii do wydarzeń i cudów, które nastąpiły w czasie narodzin Chrystusa, w momencie gdy jako niemowlę spoczywał w grocie betlejemskiej. Umieszczając nad pateną tzw. gwiazdę, prezbiter wypowiada słowa: „I przyszedłszy gwiazda zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię”. Następnie wypowiada słowa proroctw o narodzonym Chrystusie, Mesjaszu, tak by jego pokora cielesna i zewnętrzna skłonność nie prowadziła ludzi do błędnej koncepcji, iż jest On niegodny Swojej Boskości: „Przez słowo Pana powstały niebiosa”, „Pan króluje, oblókł się w majestat” oraz „Pokryła niebiosa dobroć Twoja, Chryste, i chwały Twojej pełna jest ziemia”. Wypowiadając te słowa prezbiter pokrywa pokrowcami dary: Chleb Eucharystyczny na patenie i kielich z winem, następnie okadzając je. Wskazuje to, iż Wcielony Bóg przebywał w ukryciu, aż do czasu, w którym zaczął czynić cuda, i kiedy świadectwo o Nim, zostało ogłoszone z nieba. Ten zaś, który mimo ukrycia, wiedział o Jego Boskości, głosi: „Pan króluje, oblókł się w majestat”. „I znali Jego i wychwalali Jego jako Boga i szukali w nim schronienia” – prezbiter wyraża to w momencie, gdy przykrywając oraz kadząc dary mówi: „Okryj nas cieniem swych skrzydeł”. Po przygotowaniu darów oraz zakończeniu Proskomidii, prezbiter staje przed ołtarzem prosząc Boga słowami modlitwy o możliwość sprawowania Boskiej Liturgii.

Komentarz do Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma” św. Mikołaj Kabasilas

Dodaj komentarz