ZAKOŃCZENIE

elimage1

ZAKOŃCZENIE

P: Na podstawie wszystkiego co powiedziano powyżej, jak prawosławni mają traktować papistów?

O: Należy na nich patrzeć, jak na odłączonych od Cerkwi Prawosławnej heretyków, którzy, jak powiedziano na początku, skazali prawdziwą wiarę szeregiem heretyckich nauk i przyjęli zwyczaje, niezgodne z Tradycją świętej Cerkwi.

P: Czy prawosławni mogą chodzić na modlitwę do świątyń papistów i odwiedzać odpusty papistów?

O: Nie mogą w żadnym przypadku. „Jeżeli ktoś pójdzie na święto heretyków – zapowiada się w Nomkanonie i skomunikuje się z nimi tego dnia w sprawach ich duszy, niech na dwa lata zostanie odsunięty od Komunii Świętej, według 7 reguły Soboru Ancyrskiego”.

Reguła 65 Św. Apostołów mówi, że „udającego się na modlitwę do wspomnianych świątyń, a także na wspólne zgromadzenia, jeśli to kapłan – należy go pozbawić kapłaństwa, a jeśli świecki – odłączyć od Cerkwi.”

Reguła zaś 10 Św. Apostołów nakazuje: Modlący się z odłączonymi, i to nawet nie w cerkwi lecz w domu, niech będzie odłączony także” (Nomokanon, reg. 133, 154, 157)

P: Czy prawosławni mogą zawierać małżeństwa z papistami?

O: Według reguł Cerkiewnych nie mogą. Reguła 72 szóstego Soboru Powszechnego mówi: „Niedorzeczne jest prawosławnemu mężowi z heretycką złożyć się żoną, tak też z heretykiem mężem kobiecie prawosławnej. Gdyby to się zdarzyło, małżeństwo to współżycie ma być uważane za nieprawe. Gdyby zaś obiecała dokonać pokuty osoba heretycka, niech trwa to małżeństwo, aż obcowanie utwierdzi się w myśl 14 reguły tego Soboru. Podobnie i z łacinnikiem jeśli prawosławna kobieta złączy się, z pozwoleniem na to małżeństwo, podlega dyspensie, tak jak w 12 rozdziale, wers 3 św. Mateusza. Jeśli zaś ktoś przekroczy zakaz, niech zostanie wykluczony (Nomokanon, reg. 58).

P: Czy można zawrzeć małżeństwo z papistą jeśli obiecuje on przyjąć przed ślubem wiarę prawosławną?

O: Można. Reguła 31 Soboru Laodyckiego głosi: „Nie należy z żadnym heretykiem wstępować w związek małżeński ani oddawać mu synów czy córek, chyba że wziąwszy od onego obietnicę, iż zostanie chrześcijaninem”.

P: W jaki sposób Cerkiew Powszechna odnosi się do próśb papistów, pragnących przyjąć prawosławną wiarę?

O: Jedyna, Święta, Powszechna i Apostolska Cerkiew Prawosławna ustanowione prawo na starożytnych Soborach zachowuje do dziś, i nakazuje, by odwracający się od herezji łacińskiej po uprzednim osądzeniu herezji, byli ponownie ochrzczeni i bierzmowani (Św. Góra Atos)>

Rosyjska Prawosławna Cerkiew, aby uratować przejście z fałszywego kościoła do prawdziwego, dopuszcza ekonomię i przyjmuje do prawosławia stosując osądzenie herezji i pokutę.

P: Czy Rosyjska Cerkiew Prawosławna ma podstawy do takiej przychylności ?

O: Posiada takie podstawy, albowiem na przychylność tę zezwala 1 reguła św. Bazylego Wielkiego, wg której można zmieniać prawa dotyczące nowego chrztu heretyków, „gdyby miały być one przeszkodą do stworzenia dobra ogółu”.

P: Jak prawosławni mają traktować papistów?

O: Powinni modlić się o ich skruchę i przejrzenie. Obchodzić należy się z nimi łagodnie, zgodnie z zaleceniem 77 Soboru Kartagińskiego: „Być może wówczas, gdy z łagodnością zbieramy inaczej myślących, to zgodnie ze słowem Apostoła da im Bóg skruchę i rozumienie prawdy, i odłączą się oni od diabelskich sieci, złowieni w nie samowolnie i wyłonieni w Jego wolę”.

Dodaj komentarz